Sunnahnya mencari kawan dalam bepergian


Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, katanya:
"Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Andaikata para manusia itu mengetahui - bencana-bencana keduniaan dan keakhiratan - dengan sebab bepergian sendirian sebagaimana yang dapat saya ketahui, niscayalah tidak akan ada seorang pengendara yang pergi di waktu malam sendirian saja."

(Riwayat Bukhari)

______________________________


Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari nenek lelakinya r.a., katanya:

Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Seorang yang berkenderaan* sendirian - maksudnya pergi seorang diri tanpa kawan - adalah seperti cara perginya syaitan, dua orang yang berkenderaan -yakni pergi berduaan - adalah seperti cara perginya dua syaitan, sedang tiga orang yang sama-sama bepergian adalah sepasukan dalam perjalanan,"
yang dapat bantu-membantu, dan ini adalah baik serta tidak seperti cara perginya syaitan.


Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud, Termidzi dan Nasa'i dengan isnad-isnad shahih dan Imam Termidzi mengatakan bahawa
ini adalah Hadis hasan.


____________________________


Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiallahu 'anhuma, katanya:
Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Jikalau ada tiga orang yang keluar dalam bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat seseorang di kalangan mereka sendiri itu untuk menjadi pemimpinnya."

Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.


No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...